Zamiana Metalu na Tworzywo
KlientProduktProblemRozwiązanie
Vitesco TechnologiesBelt Starter Generatorredukcja masy złożeniazamiana stopu aluminium przez tworzywo termoplastyczne w obudowie
Metryczka Przypadku

Opis problemu

Klient Vitesco Technologies zażądał zmniejszenia masy produkowanego i rozwijanego przez firmę wyrobu BSG.

Koncepcja BSG
BSG jako połączenie funkcjonalności rozrusznika z alternatorem

Propozycja rozwiązania

Zamiana materiału części przedniej obudowy – elementu składowego o największej masie, na tworzywo o wyższej wartości właściwego modułu E (zamiana stopu aluminium na tworzywo termoplastyczne wzmocnione krótkim włóknem szklanym).

Umiejscowienie BSG
Umiejscowienie modułu BSG i jego przedniej obudowy

Postępowanie

1. Dobór tworzywa

  1. Sporządzenie tabeli wymagań dla przedniej części obudowy BSG (wytrzymałość na pełzanie, stopień uniepalnienia itp.)
  2. Wstępny dobór tworzyw z MHC spełniających kryteria z punktu powyżej.
  3. Jakościowe i ilościowe rangowanie danych materiałowych.
  4. Numeryczne testy produktu (opisane w 4.)

2. Analiza technologiczności konstrukcji

Wyniki analizy rozkładu grubości ścianki dyskwalifikowały model w kontekście wykonalności techniką wtryskiwania.

Analiza grubości ścian
Wyniki analizy grubości ścianki w programie Cimatron

3. Opracowanie nowego modelu

Na podstawie analizy topologicznej opracowano kształt nowej obudowy spełniającej wymogi funkcjonalne i technologiczne.

Analiza topologiczna
Wynik analizy topologicznej

4. Testy numeryczne produktu

A. Określenie orientacji włókien w wyprasce

Wszelkie obliczenia strukturalne wyrobów wykonanych z tworzyw wzmocnionych muszą uwzględniać anizotropię właściwości mechanicznych wynikającą z orientacji włókien po wtrysku. Na tym etapie nieznane jeszcze są szczegóły procesu wtryskiwania, dlatego podjęto próbę określenia możliwie najbardziej sprzyjającej konkretnemu przypadkowi obciążenia części orientacji włókien.

W tym celu skorzystano z Metody Taguchi zaimplementowanej w programie Moldex3D. Kryterium optymalizacji była równomierność szybkości ścinania w objętości wypraski, a parametrami:

  • czas wtrysku [s],
  • rodzaj i umiejscowienie przewężki,
  • temperatura formy wtryskowej [°C].
Optymalizacja orientacji włókien w Moldex3D
Dane wejściowe i wynik optymalizacji w Moldex3D

Porównanie rozkładu wartości średniej modułu Younga na grubości ściany wypraski potwierdziło poprawność przyjętej procedury optymalizacyjnej (po lewej stronie wynik dla wskazanego optimum).

Porównanie modułów E
Wyniki rozkładu modułu E dla optimum (po lewej) i przypadku najgorszego

B. Mapowanie orientacji włókien

Kolejnym krokiem było przeniesienie optymalnej orientacji włókien szklanych na model złożenia do obliczeń strukturalnych (lewa strona na rysunku poniżej).

Mapowanie w Digimat
Mapowanie orientacji włókien w programie Digimat

C. Analiza strukturalna

Końcowym etapem było przeprowadzenie analizy modalnej w systemie Abaqus. Na rysunku poniżej przedstawiono kształt jednej z otrzymanych postaci modalnych systemu, a w tabeli porównanie częstotliwości naturalnych otrzymanych w symulacji z i bez uwzględnienia orientacji włókien w przedniej części obudowy.

Analiza modalna
Kształt drugiej postaci modalnej zespołu BSG
Postać modalnaCzęstotliwość [Hz] (materiał izotropowy)Częstotliwość [Hz] (materiał anizotropowy)
1.255207
2.416326
3.481353
4.551496
Porównanie wyników analizy modalnej z i bez uwzględnienia orientacji włókien w wyprasce

Wnioski

  1. Zamiana metalu na tworzywo polimerowe łączy się nierozerwalnie ze zmianą cech geometrycznych wyrobu i opracowaniem konstrukcji wypraski od podstaw.
  2. Materiały polimerowe zastępujące metale to zazwyczaj tworzywa wzmocnione z anizotropią właściwości mechanicznych. Przeprowadzanie testów numerycznych bez uwzględnienia tej anizotropii jest nieprawidłowe i prowadzi do błędnych wniosków, np. wskazań błędnych częstotliwości postaci modalnych.

Więcej na temat opisanego przypadku można znaleźć tutaj.

Do pobrania artykuł w PDF